رد کردن لینک ها

حسابداری چیست

حسابداری

امروزه حسابداری بخش بسیار مهمی برای کسب و کار های متفاوت هست و وجود حسابدار باعث نظم بخشیدن به فرآیند های مالی کسب و کار ها  می شود. ما در هلدینگ طرح ماندگار سعی داریم دانش خود با شما همراهان به اشتراک بگذاریم. در این مقاله سعی داریم شما همراهان را کمی با حسابداری آشنا کنیم پس با ما همراه باشید …

ﺣﺳﺎﺑداری ﭼﯾﺳت؟

ﺣﺳﺎﺑداری نظارت و تهیه گزارش سیستماتیک و ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺑوط به ﯾﮏ ﮐسب و ﮐﺎر است. ﺣﺳﺎبداری همچنین به روند ﺧﻼصه ﺳﺎزی، تجزیه و تحلیل و ﮔزارش اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت به ﺳﺎزﻣﺎن های نظارﺗﯽ، تنظیم کننده  و اشخاص ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره دارد. ﺻورتهای ﻣﺎﻟﯽ ای که ﺧﻼصه ای از فرآیند ﺷرکت ها، وضعیت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟرﯾﺎن نقدی سازمان است.

ﺳﺎختار ﺣﺳﺎبداری

ﺣﺳﺎبداری تقریبا ﯾﮑﯽ از بخش های کلیدی برای هر کسب و ﮐﺎر محسوب می شود. ﮔزارش های به دست آمده ﺗوسط ﺟرﯾﺎن های مختلف ﺣﺳﺎبداری، ﻣﺎنند ﺣﺳﺎبداری هزینه و ﺣﺳﺎبداری مدیریت و… برای  تصمیم گیری صحیح و ارزشمند در کسب و ﮐﺎرهای مختلف ﮐﻣﮏ می کند.

 تهیه گزارش های ﻣﺎﻟﯽ

ﺻورتهای ﻣﺎﻟﯽ که ﺧﻼصه ای از فرآیند شرکت ها ، موقعیت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟرﯾﺎن نقدی را در ﯾﮏ بازه زمانی خاص بیان ﻣﯽ کند، ﺑر اﺳﺎس هزاران ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ به وجود می آید . در نتیجه، از تمامی فعالیت های صورت گرفته انواع مختلفی از گزارش های مالی و حسابداری تهیه می شود.

اﺻول ﺣﺳﺎبداری

در اغلب ﻣوارد ﺣﺳﺎبداران هنگام تهیه گزارشات ﻣﺎﻟﯽ از اﺻول ﺣﺳﺎبداری تایید شده GAA استفاده می کنند. این اصول مجموعه ای از اﺳﺗﺎﻧدارد های تعیین شده برای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗرازﻧﺎمه ها ، تهیه گزارش های مالی و دیگر ﻣﺳﺎﺋل ﺣﺳﺎبداری اﺳت و اﺳﺗﺎﻧدارد های آن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﺳﺎبداری دوﺟﺎنبه می باشد که این روش تمامی هزینه های ورودی و خروجی را در ترازنامه های مختلف شرکت ثبت می کند.

مثالی برای حسابداری دو جانبه

ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺣﺳﺎبداری دوجانبه، تصور کنید ﯾﮏ کسب و ﮐﺎر ﻓﺎﮐﺗوری را ﺑرای ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﺻﺎدر ﻣﯽ کند. ﺣﺳﺎبدار ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش دوجانبه، تحت ﺳﺗون ﺣﺳﺎبهای درﯾﺎﻓﺗﯽ در ﺗرازﻧﺎمه و ﯾﮏ مقدار اولیه تحت ﺳﺗون  ﮔزارش درآمد، وارد ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﺷود. هنگامی که ﻣﺷﺗری ﺻورتحساب را ﭘرداخت ﻣﯽ کند، ﺣﺳﺎبدار مقدار بدهی ها را صفر ﻣﯽ کند. ﺣﺳﺎﺑداری دوجانبه ﻧﯾز باعث ایجاد تعادل در فرآیند حسابداری می شود ، زﯾرا امکان وجود اشتباه در فرآیند های حسابداری وجود دارد .  در اینجا اﮔر ورودی ها متعادل ﻧﺑﺎشند، ﺣﺳﺎبدار به راحتی متوجه وجود اشتباهی در فرآیند حسابداری می شود.

تفاوت حسابداری ﻣﺎﻟﯽ و حسابداری مدیریت

ﺣﺳﺎبداری ﻣﺎﻟﯽ ، ﻓرایند های کلی سازمان را مدیریت می کند و با تهیه گزارش های سالانه فعالیت های خود را به پایان می رساند . ﺣﺳﺎبداری ﻣدﯾریت نیز از ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرآﯾﻧدهای ﻣﺷﺎبه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐند اﻣﺎ از طرﯾﻖ روش های مختلف اطلاعات را دسته بندی می کند. در ﺣﺳﺎبداری ﻣدﯾریت ﯾﮏ ﺣﺳﺎبدار گزارش های ﻣاهانه ﯾﺎ سه ماهه ای را تهیه می کند که در ادامه  ﺗﯾم ﻣدﯾرﯾت ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑردﮐﺳب و ﮐﺎر از آن استفاده کرده و استراتژی آینده سازمان را تعیین کنند.

 تفاوت ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺳﺎﺑداری هزینه

همانطور که ﺣﺳﺎبداری ﻣدﯾرﯾت به ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﺳب و ﮐﺎر برای ﻣدﯾرﯾت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد، ﺣﺳﺎﺑداری هزینه به ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط به هزینه های کسب و کار ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد. اﺳﺎﺳﺎ، ﺣﺳﺎﺑداری هزینه ﺗﻣﺎم ﺗوﻟﯾدات ﻣﺣﺻول را در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد. ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران، ﻣدﯾران، ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳب و ﮐﺎر از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن هزینه ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد. در ﺣﺳﺎﺑداری هزینه ، بودجه به ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی در ﺗوﻟﯾد ﻣﺣسوب ﻣﯽ ﺷود، در ﺣﺎﻟﯽ که  در ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﺎﻟﯽ، بودجه به اﻧدازه ای از ﻋﻣﻠﮑرد اﻗﺗﺻﺎدی ﺷرﮐت وابسته است.

گروه هلدینگ طرح ماندگار با بهره گيري از متخصصان امور ماليات به كليه اشخاص در زمينه تنظيم لوايح مالياتي و کلیه امور مشاور مالی و حسابداری شركت ها ياري مي رساند.

منبع : investopedia.com

به گفتگو بپیوندید