در حال بارگزاری

مفاهیم ثبت شرکتها

در این مبحث بعضی از مفاهیم کاربردی وتخصصی در حوزۀ ثبت شرکت­ ها، برای شناخت دقیق جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت­های تجاری بیان میشه.
 

گفتار نخست مفاهیم ثبت شرکت : ثبت رسمی شرکت

کلمۀ ثبت از نظر حقوقی معمولاٌ با کمله سند رسمی ترکیب شده، در مادۀ 70 قانون ثبت اومده: سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمیه و تمام محتویات و امضاهای اون معتبره، مگه اینکه جعلی بودن اون سند ثابت بشود. پس مطایق مقررات رسمی بودن یک سند، به شرط ثبت شدن آنهاست. ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصی یا یک حق (مثل حق اختراع) و یا هر چیز دیگه­ای (مثل علامات) در دفتر مخصوصی که قانون مشخص میکنه (مثل ثبت املاک و ثبت معاملات غیرمنقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره) است.

آیا ثبت شرکت های بازرگانی اجباری است؟

شرکت ­های بازرگانی که دارای شخصیت حقوقی، ثبت آن ها طبق قانون اجباری است

و باید در تهران در ادارۀ ثبت شرکت­ها و در خارج از تهران در ادارات ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.

معتبر شدن سند رسمی در مفاهیم ثبت شرکت

معتبر شدن اسناد رسمی با ثبت اونا توسط مقامات صالح صلاحیت­دار صورت میگیرد. طبق قانون مدنی، اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی ــ در حدود صلاحیت اونها ــ بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشن رسمی هستند، پس یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود، سند ثبت شرکت­ هاست، که با توجه به آگهی اون در روزنامۀ رسمی، به آگهی ثبت تأسیس و تغییرات شرکت­ ها مشهوره. طبق قانون یک سند در صورتی معتبره که مخالف قوانین نباشد. اگر صورت­جلسه ه­ای توسط شرکت خلاف قانون تنظیم شد و شرکت به درستی ثبت شد، سند ثبت شرکت ونک معتبره، ولی هر ذی نفعی میتونه عدم اعتبار صورت­جلسه و ابطال اون شرکت رو از مراجع قضایی، طبق قانون درخواست کنه.

طبق قانون مدنی مفاهیم ثبت شرکت

طبق قانون مدنی، اسناد رسمی (و یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارن) رو نمیشه انکار کرد و فقط میشه ادعا کرد که جعلین، و یا اثبات کرد که از نظر قانونی از اعتبار ساقط شدن. در مفاهیم ثبت شرکت مهم ترین هدف ثبت، اعتبار بخشیدن به مالکیت و ارادۀ اشخاص حقیقی و حقوقیه؛ بنابراین تأثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین کنندۀ ثبت در حل و فصل دعاوی اهمیت دارد.

کلیه مراحل مفاهیم ثبت شرکت

با توجه به قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و با هدف افزایش بهره­وری، کارایی، سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم، در حوزۀ ثبت؛ اشخاص حقوقی با رویکرد حذف مراجعات حضوری، کلیۀ مراحل ثبت شرکت ­ها و مؤسسات غیرتجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی، مدیریت و کارشناسی و ثبت میشه. انواع فرم­ ها،  ، اظهارنامه­ ها و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت­ ها و چگونگی دستورالعمل در خصوص درخواست نام و موضوع فعالیت شرکت در سایت اطلاع رسانی به آدرس زیر مراجعه کنند.

https://sherkat.ssaa.ir

مفاهیم ثبت شرکت در تاسیس شرکت

متقاضی ثبت شرکت میتونه با مراجعه به آدرس سایت درخواست پذیرش انواع ثبت تأسیس و تغییرات شرکت­ های تجاری و مؤسسات غیرتجاری رو از طریق درگاه اینترنتی انجام بدهد، بدون اینکه به واحد ثبتی مراجعه کند و سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام کند

 

توی ثبت الکترونیکی، اطلاعات متقاضی و درخواست کنندۀ ثبت شرکت ها، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت ویا مؤسسه، نوع و میزان سرمایۀ شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکا و سمت آنهاست، در صورت وجود شعبه مشخصات و سمت در شعبه، اوراق شرکت از جمله اظهارنامه تقاضانامه، اساسنامه، شرکت­نامه پذیرش و اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی هم ارسال میشه و بعد از اون همه مراحل ثبتی از طریق پایگاه مربوطه قابل رویته.