در حال بارگزاری

رنت خودرو

63636
 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 820.000
 • اجاره ماهانه : 58.000.000
 • مدل خودرو : 2009-2010
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 2.400.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 1.700.000

Benz C200

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 500.000
 • اجاره ماهانه : 30.000.000
 • مدل خودرو : 2010-2013-2012
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : ---
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 1.000.000

Benz E250

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 800.000
 • اجاره ماهانه : 58.000.000
 • مدل خودرو : 2016-2014
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) :25.000.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 2.000.000

BMW 528i

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 800.000
 • اجاره ماهانه : 40.000.000
 • مدل خودرو : 2016-2015
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 2.200.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) :1.500.000

BMW X4

 • رنگ : مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 1.000.000
 • اجاره ماهانه : 65.000.000
 • مدل خودرو : 2017-2016
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 2.700.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 2.000.000

Toyota Camry

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : ---
 • اجاره ماهانه : ---
 • مدل خودرو : 2016-2013
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : ---
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : ---

Toyota Hybrid

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 500.000
 • اجاره ماهانه : 27.000.000
 • مدل خودرو : 2016-2013
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 1.000.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 800.000

toyota Land Cruiser

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 700.000
 • اجاره ماهانه : 42.500.000
 • مدل خودرو : 2011-2010
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 1.770.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 150.000

Toyota Prado

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 500.000
 • اجاره ماهانه : 50.000.000
 • مدل خودرو : 2011-2010
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 2.000.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 1.300.000

Hyundai Santa fe

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 450.000
 • اجاره ماهانه : 50.000.000
 • مدل خودرو : 2016-2015-2014
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 1.000.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 850.000

Hyundai Sonata YF

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 300.000
 • اجاره ماهانه : 27.000.000
 • مدل خودرو : 2015-2012
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 700.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 50.000

Hyundai ix55

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : ---
 • اجاره ماهانه : ---
 • مدل خودرو : 2015-2012
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : ---
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : ---

Kia Optima

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 300.000
 • اجاره ماهانه : 27.000.000
 • مدل خودرو : 2016-2014
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 700.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 50.000

Mazda 3 NEW

 • رنگ : نقره ای
 • ترانسفر فرودگاهی : 300.000
 • اجاره ماهانه : 18.000.000
 • مدل خودرو : 2014-2012
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 700.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 600.000

Pegeot persia

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 150.000
 • اجاره ماهانه : 800.000
 • مدل خودرو : ---
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 300.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 220.000

Samand

 • رنگ : سفید و مشکی
 • ترانسفر فرودگاهی : 150.000
 • اجاره ماهانه : 800.000
 • مدل خودرو : ---
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : 300.000
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 220.000

Mazda 3 NEW

 • رنگ : سفید
 • ترانسفر فرودگاهی : 400.000
 • اجاره ماهانه : 30.000.000
 • مدل خودرو : ---
 • اجاره روزانه خودرو ( بدون راننده ) : ---
 • اجاره روزانه خودرو ( با راننده ساعتی ) : 500.000