در حال بارگزاری

ثبت شرکت

4 بخش اساسی ثبت شرکت :

تعیین نام شرکت های تجاری

یکی از مشخصه های شرکت های تجاری نام آنها ست که یکی از تمایزات شخصیت های حقوقی محسوب میشه که با ثبت آن می توان……

موضوع فعالیت شرکت

فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی است که در اساسنامه آن ها آورده شده بنابراین کلیه معاملات شرکت…..

سرمایه شرکت

تشکیل شرکت های تجاری منوط به داشتن سرمایه است. عمده هدف تشکیل شرکت های تجاری دستیابی به سود و منفعت و …..

نشانی (اقامتگاه) شرکت تجاری:

اقامتگاه همان محل اقامت و سکونت است و در معنای لغوی آن در جایی ماندن و سکونت داشتن است……